********* گروه کوهنوردی بانوان تچر عضو میپذیرد *********
جهت عضویت با شماره تلفنهای 09361481718 - 09178267626 تماس حاصل فرمایید

۱۳۸۸ دی ۱۰, پنجشنبه

زانو درد کوهنوردان

زانوی بیمار
بسیاری از کوهنوردانی که از آسیبهای زانو رنج میبرند ناشی از تکنیک غلط، عدم آمادگی جسمانی و یا آگاهی کم در مورد نحوه پیشگیری و درمان آسیبهای زانو است.
آناتومی مفصل زانو
تعریف مفصل: به محل ارتباط و تماس دو یا چند استخوان مفصل گفته میشود. مفصل زانو از ارتباط اسخوانهای درشت نی، ران و کشکک بطور مستقیم و استخوان نازک نی بطور غیر مستقیم تشکیل شده است. علت ناپایدار بودن مفصل زانو بخاطر اینست که استخوان بزرگتر (ران) روی استخوان کوچکتر (درشت نی) قرار گرفته است. عامل ثبات و پایداری زانوها رباطها و تاندونها هستند که امکان اعمال کنشهای عضلانی را بوجود می آورد.
رباط: رباطها اتصال بین دو استخوان هستند و حرکاتی که در خلاف جهت مفصل باشد را محدود میکنند و همچنین حرکاتی بیش از حد در جهت طبیعی حرکت مفصل را نیز محدود میکنند.
تاندونها: تاندونها، اتصال بین عضله و استخوان هستند بنابراین تمام حرکاتی که استخوان انجام میدهد تحت تاثیر تاندونها است.

تعریف حس عمقی: توانایی تهیه و فراهم کردن اطلاعات از وضعیت بدن و موقعیت اندامها در فضا را حس عمقی میگویند. مثلا در بیمارانی که دچار پارگی مضمن رباط شده اند حس عمقی در همان مفصل آسیب دیده کاهش یافته است.
قسمت اعظم ثبات زانو به چهار رباط اصلی این مفصل وابسته است. دو رباط محیطی (حاشیه ای) و خارج مفصلی بنامهای رباطهای طرفی یا کولترال که در برابر فشارهای واروس و الگوس (نزدیک و دور شدن) مقاومت میکنند و دو رباط مرکزی و داخل مفصلی بنام رباطهای متقاطع که فشارهای قدامی خلفی درشت نی ای- رانی را مهار میکنند.
منیسک: منیسکها یک جفت ساختمان متراکم و محکم از جنس غضروف لیفی (فیبروکارتیلاژ) هستند که بین استخوانهای ران و درشت نی قرار دارند. یک سوم حاشیه منیسکها دارای عروق خونی است و هنگامی که پاره میشوند پاسخهای ترمیمی ظاهر خواهد شد. دو سوم منسکها فاقد عروق خونی است و خوب ترمیم نمیشود.منیسکها کار جذب و ترشح مایع مفصلی را بر عهده دارند و به عنوان مخزنی برای این مایع که لیز کننده و تغذیه کننده سطوح مفصلی است عمل میکنند. منیسکها هنگام تا شدن زانو مانند یک بالشتک بین کندیل استخوان ران و کفه درشت نی فشرده میشوند. در این حالت افزوده شدن فشارهای چرخاننده موجب پارگی منیسکها میشود. هر وقت که بین تا شدن و چرخش مفصل زانو هماهنگی وجود نداشته باشد، غضروفهای منیسکی در معرض آسیب دیدگی قرار میگیرند. وجود منیسکها برای کارکرد مناسب زانو حیاتی است.

۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

استفاده از کرم ضد آفتاب در کوهنوردی

ضرورت استفاده از کرمهای ضد آفتاب در کوهنوردی :
امروزه محافظت ازپوست درمقابل اشعه آفتاب يکی ازمسائل ومباحث جدی دربهداشت وسلامت پوست محسوب می شود . درکوهنوردی به دليل تعريق درارتفاعات وهمچنين به دليل شدت اشعه ماوراء بنفش درارتفاع،محافظت ازپوست واستفاده ازکرمهای ضدآفتاب ضرورت بيشتری مي يابد . مطلب حاضرحاوی نکات مهمی درباره کرم های ضدآفتاب ، نحوه انتخاب ونحوه استفاده از آنها می باشد.
کرم های ضدآفتاب :
با نگاهی کوتاه به آثاراستفاده ازکرم های ضدآفتاب بربهداشت سلامت پوست وبا رجوع به طرح درسهای مختلف آموزشی فدراسيون کوهنوردی مي توان دربهداشت فردی به اينگونه مسائل که اهميت خاصی نيزداده شده اتفاق نظرداشته که دراين بخش به طورکاملتر راجع به بهداشت پوست خواهيم پرداخت .
خطرات خورشيد :
نورموج آفتاب ازطول موجهای متفاوتی تشکيل شده است که براساس آن نام گذاری می شوند .
اشعه ماورای بنفش (uv)طول موج خاصی ازنورخورشيد است که انواع متفاوتی داردکه يک نوع آن به نام اشعه ماوراء بنفش A ، عامل اصلي برنزه شدن است . جالب است که اين اشعه ازشيشه عبورنميکند وجذب شيشه مي شود.اول بامداد وهنگام غروب اين اشعه درحداکثرشدت خود وجود دارد . بنابراين صبح وهنگام عصربيشترين صدمه رابه شما مي رساند ومي تواند اثرات مخرب خودرابرپوست شماباقي گذارد.نوعي ديگرازاين اشعه نوع B است که باعث برنزه شدن طولاني مدت پوست مي شود. شمابايدحوالي ظهربيشترمراقب اين اشعه باشيد چون شدت تابش آن دراين ساعات بيشتراست . اشعه ماوراء نوع C ازهمه بيشترخطرناکتراست چرابيشتر سرطانهاي پوست واکثرصدمات پوست را ايجاد ميکند.
وقتي آفتاب مهربان مي شود :
خورشيدنيزهميشه نامهربان نمي شود زيرا اثرات مفيدي نيزبربدن انسان به جاي مي گذارد . آفتاب ملايم اثرات آرام بخشي برروان دارد و به آرامش اعصاب کمک می کند.شايدشما هم تجربه کرده باشيد که استراحت درنورآفتاب ملايم حوالی ظهر چه اثرات آرام بخشی دارد.آفتاب به گردش بهترخون درپوست کمک کرده وفشارخون خون راکاهش می دهد. علاوه برآن موجب توليد ويتامين D بيشتردرپوست شما می شود.نورخورشيدبا بسياری از ميکروبهايی برسطح پوست زندگی می کنند ناسازگاراست وپوست راازوجودشان پاک می کند.
با آفتاب پيرشويد :
درطول مسيرهای راهپيمايی درمناطق مختلف بارها ديده ايم افرادی مانند کشاورزان وروستائيان که ساعات طولانی درزيرنورخورشيد کارمی کنند،پوستی به ظاهرپيرترازسن خودشان دارندچون آفتاب پيرشدن پوست راتسريع می بخشد . ردپای آفتاب به شکل چين وچروک های عميق برسطح پوست باقی می ماند ودرناحيه گردن خودرابه شکل آويزان شدت پوست نشان مي دهد . اگرپوست به طورطبيعی پيرشوداين فرايندازحدود30تا35 سالگی شروع می شود.پوست شکننده ونازک می شودوحالت ارتجاعی خودراازدست مي دهدوکم کم پوست آويزان شده وچربي ورشته های ارتجاعی زيرپوست تحليل رفته و چين های ريزی شبيه به کاغذسيگارمچاله شده به وجود می آيدکه باکشيده شدن پوست ناپديد می گردند . نورآفتاب درايجاد کک ومک های پوستي نيزنقش دارد . کسانی که روي صورت وگونه هايشان کک مک دارند به خوبی می دانندکه قرارگرفتن درمعرض نورخورشيدباعث بدترشدن کک ومک ها و افزايش ناگهانی تعداد آنهامی شود.
نوع پوستتان راپيداکنيد :
شايدتوجه کرده باشيدکه پوست بعضی هاخيلی زودتردربرابرآفتاب می سوزدولی خيلی ها ديرتربرنزه می شوند. پوست افرادمختلف دربرابرنورخورشيدپاسخ متفاوت می دهد، افرادی که پوستی بسيارسفيد دارند خيلی سريعتردربرابرخورشيد می سوزند،اماهيچگاه تيره وبرنزه نمی شوند ، درمقابل ، افرادی که پوست وموی روشن وچشمان آبی دارندوکمی هم کک ومک روی گونه دارند با اينکه سريعتردرنورخورشيدمی سوزند ولی فقط کمی برنزه می شوند. بيشتر ايرانيان درمقابل نورخورشيد کمی می سوزند وبه آسانی برنزه وسياه می شوند.
SPF به چه معناست ؟
SPF به معنی عامل محافظت کننده دربرابرآفتاب بوده ومخفف عبارت Factor sun Protection می باشد.
ضدآفتابها برحسب ميزان SPF تقسيم می شوند.درواقع ضدآفتابها ازSPF2 آغاز و تا SPF60 وبالاترادامه می يابد.حال ببينيم وقتی گفته می شودSPF يک ضدآفتاب 15 است به چه معناست. فردی رادرنظربگيريد که ضدآفتاب نزده و در برابرنورآفتاب قرارگيرد ، تقريبا بعداز20 دقيقه دچارسوختگی درناحيه ای می شودکه آفتاب به آن تابيده است. حال اگرهمين فردضدآفتابی باSPF 15 استفاده نمايد، 15 در20 دقيقه طول خواهدکشيدتادچارهمان ميزان آفتاب سوختگي شود. به عبارت ديگر ضدآفتابي SPF15 مانع برخورد 92 درصدازاشعه هاي مضربه پوست می شود. اغلب متخصصان پوست ، ضدآفتاب هاي باSPF15 وبالاترراتوصيه مي کنند، ولي مهمترازاينکه SPF ضدآفتابي که استفاده مي شود 15 باشد يا60 اين است که ضدآفتاب به درستي وبه درستي وبطورمرتب استفاده شود. يک ضدآفتاب با SPF15 به شرطی مرتب استفاده شود و،در، روز درفواصل معين تکرارشود ، بسيارموثرترازضدآفتاب SPF60 است.اما با توجه به انواع متفاوتی ازکرمهای ضدآفتاب که دربازاروجود دارد معمولا شخص رادرانتخاب نوع مناسب دچارسردرگمی می سازد . بنابراين دانستن نکات کليدی می تواند به شما کمک کند که بامطالعه ويژگی های آن کرم که روی بسته اش نوشته شده است نوع مناسب راانتخاب کنيد. درنهايت يک ضدآفتاب خوب بايدSPF بالاي 15 داشته باشد ، باعث تحريک پوست نشود ، به خوبی جذب پوست شده وانعکاس خوبی نيزداشته باشد، درسطح پوست به تعريق مقاوم باشد و با شستشو به راحتی ازبين نرود، به علاوه قدرت انعکاس وجذب کافی اشعه را نيز داشته باشد. شما نيزمی توانيد با توجه به نوع پوستتان وباکمک پزشک ، ضدآفتاب مناسبی انتخاب کنيد. امادرنظرداشته باشيد که خريدن گرانترين کرم وبالاترين SPF به معني بيمه کردن پوست دربرابراشعه آفتاب نيست. مهمترازنوع ضدآفتاب وميزان SPF آن استفاده مرتب وصحيح ازآن مي باشد .
چندنکته مهم :
1- درهوای ابری هم حتما بايد از ضد آفتاب استفاده شود، چون ابرها نمی توانند اشعه ماورای بنفش راجذب کنند و تقريبا درهوای ابری 80 درصداين اشعه به پوست می رسد پس مثل روزهای آفتابی وحتی دقيقترازآن بايدازضدآفتاب استفاده شود .
2- درصورت شنا دراستخرهای سرباز يا درمحلهايی که درمقابل اشعه آفتاب هستيد ، بايدازآفتاب به ويژه انواع مقاوم به آب استفاده نمود و اگرمدت شنا زيادبودبه طورمرتب ازضدآفتاب استفاده شود.
3- درصورت شستن صورت، تعريق زياد وراهپيمايی درمسيرهای طولانی بايدازضدآفتاب دوباره استفاده شودوعلاوه براين توصيه می شوددرصورتی که درمقابل آفتاب هستيد حداقل هر2 تا4 دوباره ضدآفتاب بزنيد.
4- ضدآفتابهايی که به اصطلاح ضدآفتاب هستند نسبت به بقيه انواع ديگردربرابرعرق کردن بيشتردوام می آورند و اثربهتری دارند.
5- ازآنجايی که اغلب افراداولين باری که ضدآفتاب می زنند مقدار کافی ازآن به پوست نمی مالند،به همين دليل برخی متخصصان توصيه می کنند که دربرابرآفتاب شديدهريک ساعت يک بارضدآفتاب تجديدشود.
6- حمام آفتاب اصلاچيزخوبي نيست (بلندمدت)، برنزه شدن دردومرحله مجزاصورت می گيرد،مرحله اول مرحله سريع ناميده می شودکه پوست دراثرتابش سريع اشعه ماورای بنفش برنزه می شود و رنگ آن خيلي سريع برمی گردد.دراين مرحله ملالين يا ماده رنگی پوست زياد نمی شود بلکه رنگ آن تيره ترمی شود.مرحله دوم ونوع ديگربرنزه شدن حدود72 ساعت بعد رخ می دهدکه طی آن ملالينها يا رنگدانه های تيره درپوست ساخته می شود . حمام آفتاب بين ساعت 11 صبح تا 3 بعدازظهرکه شدت نورآفتاب حداکثراست کاردرستی نيست . پوستتان راتاحدی برنزه کنيد که موجب آفتاب سوختگی نشود. حمام آفتاب درصورتی که در دفعات زيادگرفته شودموجب سرطانهای پوستی خطرناک می شود .
چگونه کرم ضد آفتاب با SPF مناسب را انتخاب کنیم؟
بهترین کرم ضدآفتاب، آن است که برای نوع پوست شما ایمنی کافی به وجود بیاورد. جدول زیر میتواند در تصمیم گیری به شما کمک کند. توجه کنید که مشورت با پزشک در انتخاب کرم ضدآفتاب مناسب توصیه میشود، به خصوص اگر شما از داروهایی که حساسیت به نور را افزایش میدهند استفاده میکنید یا پوست بسیار حساسی دارید، مشورت با پزشک ضروری است.
نوع پوست : I
رنگ چهره و مو : بلوند بور ، پوست بسیار روشنی که در حالت عادی سفید است. چشمان آبی،کک مک
عکس العمل پوست : بسیار کم برنزه میشود یا اصلا رنگ نمی گیرد و به سرعت دچار سوختگی دردناک میشود.
SPF مناسب : 30 - 50
نوع پوست : II
رنگ چهره و مو : بلوند، قهوه ای روشن یا سرخ مو ، پوست در حالت عادی سفید است.
عکس العمل پوست : به مقدار کم برنزه میشود و پوست می اندازد و به سرعت دچار سوختگی دردناک میشود.
SPF مناسب : 30 - 50
نوع پوست : III
رنگ چهره و مو : نژاد آسیای میانه یا هند و اروپایی ، پوست در حالت عادی سفید است.
عکس العمل پوست : در حد معمول برنزه میشود و سوختگی متوسطی دارد.
SPF مناسب : 15 - 20
نوع پوست : IV
رنگ چهره و مو: رنگ معتدل ، معمولا با چشم و موی تیره، پوست در حالت عادی سفید یا قهوه ای بسیار روشن است.
عکس العمل پوست : به راحتی رنگ میگیرد و حداقل میزان سوختگی را دارد.
SPF مناسب : 6 - 15
نوع پوست : V
رنگ چهره و مو: تیره ، پوست در حالت عادی قهوه ای است.
عکس العمل پوست : به راحتی رنگ میگیرد و به ندرت دچار سوختگی میشود.
SPF مناسب : 2 - 10
نوع پوست : VI
رنگ چهره و مو : بسیار تیره، پوست در حالت عادی سیاه است.
عکس العمل پوست : بسیار تیره تر میشود و هرگز دچار سوختگی نمیشود.
SPF مناسب : 2 - 10

۱۳۸۸ دی ۱, سه‌شنبه

برنامه های اجرا شده در آذر ماه 88 توسط گروه تچر

زمان برنامه : 6/ 9 / 88

نوع برنامه : کوهپیمایی

محل اجرای برنامه : تنگ خوش

مدت برنامه : یک روزه

سرپرستان برنامه : احمد حیدری - نگین مردانه

مستول فنی : حسین ابراهیمی

----------------------------------------

زمان برنامه : 13/9/88

نوع برنامه : کوهپیمایی

محل اجرای برنامه : کوه شهرک ابرج

مدت برنامه : یک روزه

سرپرست برنامه : سید موسی سیادت

مسئول فی : احمد حیدری

----------------------------------------

زمان برنامه : 20/9/88

نوع برنامه : کوهپیمایی

محل اجرای برنامه : چشمه بیدی تخت جمشید

مدت برنامه : یکروزه

سرپرست برنامه : علی رفیعی

مسئول فنی : حسین ابراهیمی

-----------------------------------------

زمان برنامه : 27/9/88
نوع برنامه : کوهپیمایی

محل اجرای برنامه : کوه نقش رستم

مدت برنامه : یک روزه

سرپرست برنامه : احمدحیدری

مسئول فنی برنامه : حسین ابراهیمی

----------------------------------------------

۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

چشمه بیدی تخت جمشید

ساعت 6 صبح روز جمعه 20/9/88 تعدادی از اعضای گروه به سرپرستی آقای علی رفیعی مرودشت را به مقصد چشمه بیدی تخت جمشید ترک نمودند . حدود ساعت 6 صبح به پای کنار کوه رسیدند (ارتفاع از سطع دریا 1619 متر به مختصات295536N و525335E) پس از10 دقیقه انجام نرمش های کششی و گرم کردن بدن به سمت چشمه بیدی راه افتادند از ابتدای مسیر پیمایش به علت شیب زیاد کوه مسیر رابه صورت زیگزاک پیمودند که پس از نیم ساعت شیب تند به پایان رسید به ارتفاع 1754 متری رسیدند و گروه در آن محل کمی استراحت نمود و به راه افتادند در طول مسیر به بوته ها ودرخت و درختچه های کوچک از قبیل گون ، خبشک و انجیر ، کوکو دیدند.به دلیل سردی هوای منطقه کلاغهای زیادی درآسمان دیده میشد . حدود ساعت 7:35 دقیقه و پس از پیمایش حدود 4 کیلومترکوهپیمایی به چشمه بیدی(ارتفاع از سطح دریا 1923 متر) رسیدند .در آنجا گروه به استراحت و خوردن صبحانه مشغول شدن و در ساعت 8:45 از مسیر شمال شرقی چشمه به سمت پایین حرکت نمودند و در ساعت 9:40 به مرغداری جهاد در پایین کوه رسیدند اعضای گروه درطول مسیر همکاری زیادی داشتند که این امر باعث شد که مشکی پیش نیاید
افراد شرکت کننده در این برنامه عبارتند از :
آقایان : حسین ابراهیمی - احمد حیدری - علی رفیعی(سرپرست برنامه ) - حسین زارع - سیامک اورنگی - سید موسی سیادت - محمد شریف زاده - رسول زارع
بانوان : اعظم سیادت - لیلا ابراهیمی - مریم زارع
گزارش ازسرپرست برنامه : علی رفیعی

۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

ضد عفوني آب در برنامه های كوهنوردی

ضد عفوني آب در برنامه های كوهنوردی
ضد عفوني آب در برنامه های كوهنوردی گردآوری: دكتر فرید عباسی
ماده ضد عفونی کننده پرکلرین را بشناسیم پرکلرین یا گرد کلر چیست؟
پرکلرین (هیپو کلریت کلسیم) ماده ایست سفید رنگ با خاصیت گندزدایی که جهت ضدعفونی آب ـ سبزی ـ میوه ـ ظروف ـ حمام ـ توالت و محلهای آلوده بکار میرود.این ماده معمولا در بازار با درجه خلوص ۶۰ - ۷۰ درصد عرضه میشود.
پیشگیری از بیماری به مراتب ساده تر و ارزان تر از درمان استعامل بسیاری از بیماریهای واگیر روده ای (وبا و...)موجوداتد بسیار ریزی هستند که با چشم دیده نمی شوند.این موجودات با خوردن آب ـ سبزی ـ و میوه آلوده ویا از طریق انتقال آنها توسط دست یا حشرات به مواد غذایی و ظروف وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری مینماید.یکی از راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای واگیر روده ای ضد عفونی کردن آب های آشامیدنی و مصرفی و میوه و سبزیجات با محلول پرکلرین می باشد.
طریقه ضد عفونی آب مصرفی خانگی:
اگر آب آشامیدنی شما از آب لوله کشی شهر تامین نمی شود بهتر است آب آشامیدنی خود را جهت اطمینان کامل بطریق زیر ضد عفونی نمایید.
توجه کنید:هر آبی ـ بدون توجه به منبع ، زلالی ویا رنگ و بو و مزه آن ـ غیر بهداشتی محسوب میشود مگر اینکه با کلر ضد عفونی شود. سه قاشق مربا خوری(۱۵ گرم) گرد پر کلرین را در یک بطری(رنگ بطری تیره باشد) یک لیتری آب اضافه نموده(به این محلول محلول مادر میگویند) و بهم بزنید. و سپس هفت قطره از این محلول(محلول مادر) را به یک لیتر آب اضافه نموده و بهم بزنید. پس از نیم ساعت با اطمینان خاطر مصرف نمایید.
چند نکته مهم:
• پودر کلر را میتوانید از مراکز بهداشتی که در تمام کشور فعال هستند واحد بهداشت محیط بصورت رایگان تهیه کنید (همان جاهایی که بچه هارا واکسن میزنند).
• اگر پودر کلر مدتی بماند( بیش از یک تا دو هفته )هنگام استفاده آب را تلخ میکند پس برای هر برنامه باید کلر تازه تهیه کنید . • در هر برنامه همان ۱۵ گرم که صرف تهیه محلول مادر میشود برای شما کافیست.
• پودر کلر را در ظرفهای کوچک شیشه ای یا پلاستیکی جای دارو دور از نور در جایی خشک و تاریک نگهداری کنید وگرنه تبخیر می شود.
• پودر کلر را در کنار مواد غذایی یادر ظرفهای سر باز نگهداری نکنید و گرنه بوی آن در تمام محوطه پخش میشود ( مثل بویی که در استخرها می آید ).بهتر است حتی پودر درون ظروف سربسته را هم در هوای آزاد و نه در کنار وسیائلتان بگذارید ودر یک جای سایه دار.
• محلول مادر را که درست کردید ( ۱۵ گرم در یک لیتر آب)مقداری از آن را در یک ظرف کوچک دارای سر قطره چکان ( این ظرف ها را میتوانید از داروخانه ها تهیه کنید)بریزید. ظرفتان را در یک فویل آلمینیومی بپیچید و آن را در چند لایه پلاستیک بگذارد.هفت قطره از این محلول برای یک لیتر آب کافیست( تقریبا ۱۱ قطره برای یک بطری ۵/۱ لیتری آب ) .
• توجه کنید محلول شما مثل وایتکس دارای خاصیت رنگبری است پس دقت کنید در هنگام حمل و نقل ویا زمان استفاده روی لباسها یا وسایلتان نریزد.
• پس از اضافه کردن کلر به آب حتما نیم ساعت صبر کنید بعد از آب استفاده کنید
• کلر رنگ بو یا مزه آب را چندان عوض نمیکند.
• از پودر کلر میتوانید برای ضد عفونی کردن سبزیجات میوه ها و اماکن و ظروف هم استفاده کنید که نحوه آنرا میتوانید از کارشناسان بهداشت محیط جویا شوید.
• اگر آب تصفیه شده در اختیار ندارید برای حفظ سلامت خود آبهای چاه ، چشمه و بخصوص آبهای جاری را حتما با کلر ضد عفونی کنید .
• در برنامه های چند روزه حتما به این نکته توجه دو چندان کنید.
• ضمنا در برنامه هاي كوهنوردي از قرص هاي كلر هم مي توان استفاده كرد ولي متاسفانه در بازار ايران كمتر يافت ميشود ولي در كشورهاي نپال و پاكستان كه احتمال آلودگي آب نيز بيشتر است از طريق داروخانه ها قابل خريداري مي باشد.
• با رعایت بهداشت بدون بیماری و با آرامش سفر کنید و از کوهستان زیبا لذت ببرید.

۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

اهمیت آب و مایعات در ورزش کوه نوردی

دوسوم وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد. آب نه تنها مایه حیات که مایه شادابی و تندرستی است. تندرستی در شرایط بی آبی ناممکن است و ورزش در این شرایط مضر خواهد بود. پس برای بهره مندی از ورزش در چهت افزایش تندرستی و زندگی سالمتر، باید آب را جدی بگیریم.
بدن انسان در شرایط استراحت به ازای هر کیلوگرم وزن معادل یک سی سی آب در ساعت نیاز دارد. این مقدار برای یک فرد 70 کیلوگرمی حدود 7/1 لیتر در روز خواهد بود. این میزان با افزایش فعالیت بدنی و در شرایط محیطی مختلف تا بیش از 10 لیتر در روز می تواند برسد.
مواد محلول در آب معمولی شامل مواد معدنی و عناصر مختلف مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم و بسیاری املاح دیگر می باشد. این الکترولیتها و دیگر مواد مورد نیاز بدن از طریق آب و نوشیدنی های مختلف تامین می شوند. کمبود هر کدام از الکترولیتها و عناصر مختلف می تواند باعث ایجاد اختلال در عملکرد بدن بویژه در شرایط دشوار همچون ورزش کوهنوردی شوند. در ورزش کوهنوردی با توجه به نوع فعالیت بدنی و نیز حمل کوله پشتی و شرایط محیطی چون گرما، سرما و باد، نیاز بدن به آب بیشتر است. پاسخ مناسب و کافی به این نیاز لازمه یک برنامه کوهنوردی بدون عارضه است.
بهترین راه برآورد میزان مایع مورد نیاز بدن در یک فعالیت ورزشی توزین ورزشکار قبل و بعد از ورزش است. میزان کاهش وزن بیانگر میزان آب از دست رفته و مایع مورد نیاز برای جبران آن است. این روش عملا در ورزشی مثل کوهنوردی قابل انجام نیست. لذا پروتکل های مصرف آب و دیگر مایعات در کوهنوردی لازم و بسیار مفید می باشد.
پیش از شروع صعود با مصرف کافی آب باید بدن در حالت هیدراتاسیون مناسب باشد. این امر با مصرف حداقل نیم لیتر آب طی دو ساعت قبل از شروع صعود امکان پذیر است. با توجه به اینکه معمولا مدت متوالی هر صعود بیش از یک ساعت است در یک شرایط آب و هوایی متعادل و در یک برنامه متوسط و ارتفاع نه چندان زیاد، در هر 20 دقیقه حدود 200 تا 250 سی سی آب نوشیده شود. در ورزش کوهنوردی این آب باید حاوی حدود 40 گرم قند (7-6 حبه قند) در هر لیتر باشد. همچنین در صورتی که صعود مداوم بیش از 2 ساعت به طول می انجامد لازم است که حدود 6/0 گرم نمک به هر لیتر این آب اضافه شود. این ترکیب ضمن تامین مایعات مورد نیاز بدن و جبران آب از دست رفته، مانع خستگی کوهنورد می شود. توصیه می شود پس از پایان صعود و تصمیم برای کمپینگ مایع زیاد و شیرین تر نوشیده شود تا ضمن جبران کمبود آب، روند ترمیم ذخایر گلیکوژن عضلات شروع شده و کوهنورد را برای صعود بعدی در همان برنامه آماده سازد.
مصرف آب میوه های رقیق شده به نسبت 1 به 2 با آب نیز می تواند مایع مناسبی باشد. باید توجه داشت که مصرف مایعات خیلی شیرین ضمن کاهش جذب آب باعث ایجاد خستگی در کوهنورد نیز خواهد شد.
در نهایت باید تاکید نمود که از مهمترین مواد مغذی در ورزش کوهنوردی آب و مایعات است و با توجه به دشواری دسترسی و حمل آب در برنامه های کوهنوردی لازم است که کوهنوردان برنامه ریزی مناسبی جهت مصرف کافی آب در حین صعود و کمپینگ خود داشته باشند. به نظر می رسد برای کم کردن وزن کوله پشتی آخرین چیزی که باید از کوله پشتی خارج شود آب است! چرا که آب مایه توان و موفقیت و در مواقعی نجات جان کوهنورد

۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

کوه شهرک ابرج مرودشت

ساعت 5:30 صبح روز جمعه 13/9/88 تعدادی از اعضای گروه به سرپرستی آقای سید موسی سیادت مرودشت را به مقصد کوه شهرک ابرج ترک کردند و در ساعت 6:35 به روستای شهرک رسیدند که پس از پیاده شدن از سرویس حدود 15 دقیقه حرکات نرمشی و گرم کردن بدن راانجام دادند و سپس اعضای گروه به خط شدند و پس از شمارش و تعیین ته خط و سر خط توسط سرپرست از روستا به مختصات 30.11.14N و52.29.55E به ارتفاع 1715 متر(GPS ما) شروع به حرکت نمودند با توجه به وجود باغهای متعدد در کوهپایه ، عبور از کوچه باغها کمی مشکل بود ولی بالاخره پس از عبور از کوچه باغهای باریک به پای کوه رسیدند .از آنجا از راهی مشخص و پاکوب به طرف قله حرکت نمودند مسیردر بعضی قسمتها شنی وشیبداربعضی قسمتهاسنگی بود ، در ساعت 9 به ارتفاع 2350 متری رسیدند ، در آنجا صبحانه صرف نمودند وپس از کمی استراحت درساعت 10 شروع به حرکت به طرف قله نمودند مسیر قله بصورت دیواره سنگی و پرتگاه بود و تنها راه صعود به قله مسیری باریک و در بعضی نقاط مسیر دستساز و بسیار پرخطر بود ولی باهمت بالای اعضای گروه بالاخره ساعت 11 به روی قله به ارتفاع 2485 متررسیدند.بالای قله تشکیل شده از یک دشت وسیع به مساحت تقریبی 500 هکتار پوشیده از گیاهان بوته ای کوچک و درختانی چون ارژن و بنه ، پس ازحدود یک ساعت پیاده روی و طی کردن مسیری حدود 3 کیلومتربر روی قله به کناریک چاه که به وسیله دست در زمانهای قبل حفر شده بود رسیدند (چند نقل قول در مورد این چاه وجود دارند عده ای معتقدند که این چاه یک راهی مخفی به طرف کوه های همجواراست ، عده ای معتقدند که این چاه ، یک چاه ستاره شناسی میباشد که بین 71 تا 100 متر عمق دارد. ولی عده ای از کوهنوردان مرودشتی تا عمق 64 متر از آن چاه رفته اند و به بالا برگشته اند) اعضای گروه پس از کمی استراحت و صرف ناهار در کنار این چاه در ساعت 14:30 به طرف پایین کوه حرت نمودند و در ساعت 15:10 به کنار پرتگاه رسیدند و شروع به فرود از قله نمودند و پس از طی نمودن مسیر در ساعت 17:15 به پایین کوه رسیده و سوار مینی بوس شده و به طرف مرودشت حرکت نمودند
اعضای شرکت کننده در این برنامه عبارتند از :
سید موسی سیادت (سرپرست برنامه ) - احمد حیدری(مسئول فنی برنامه) - فرهاد رحیمی - سیامک اورنگی - آرش جعفر زاده - عابدین امیر زاده - مصطفی عرب نژاد - وحید جعفر زاده - محمد شریف زاده - حسین ابراهیمی - محمد هادی نیایش - رسول تدین

آغاز فصل سرما و توصیه های فدراسیون به کوهنوردان

پایگاه خبری فدراسیون: و توصیه هائی به عموم کوه نوردان:
- همراه داشتن پوشاک کافی و مناسب فصل
- آگاهی یافتن از وضعیت آب و هوایی، قبل از صعود به ارتفاعات
- آگاه نمودن خانواده، نزدیکان یا دوستان از جزئیات زمانی و مکانی صعود و برگشت
- استفاده از مسیرهای مشخص و پاکوب شده جهت صعود و فرود
- زمانبندی مناسب جهت به پایان رساندن برنامه قبل از تاریکی هوا (بهترین زمان اقدام به بازگشت: ساعت 14)
- به همراه داشتن وسایل ضروری کوهستان شامل : مواد غذایی کافی و وعده غذایــی اضافه، تجهیــزات روشنـایی، سـوت، قطب نما، نقشه منطقه ای کوهستان، کمکهای اولیه، چاقو، کبریت، کارت شناسایی، گوشی همراه
- اشراف داشتن بر منطقه صعود از لحاظ مسیرها و نقاط خطرناک (پرتگاهها، مناطق بهمن خیز، مناطق با احتمال ریزش سنگ و ...)
- خودداری از صعود انفرادی، همراه بودن با گروه و افراد مجرب
- پرهیز از اجرای برنامه هایی که فراتر از توانایی جسمی، فنی و روحی است.
- خودداری از رفتن به ارتفاعات تا 72 ساعت پس از بارش برف (به لحاظ احتمال ریزش بهمن)
- استفاده از لباسهایی با رنگهای واضح (قرمز، زرد و فسفری)
- توجه به علائم هشدار دهنده، تابلوهای راهنمای مسیر، هشدارهای افــراد مجرب، امدادگران و افرادی که از ارتفاع برمی گردند.
-همراه داشتن شماره تماس ارگانهای امدادرسان منطقه (اورژانس، هلال احمر، نیروی انتظامی)

۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

در سرزمین کوهکن ها ، کوه کنده اند آن هم چه کوه کندنی!

تكيه ‌بر ‌كوه‌
امروز پا به پاي جاده‌اي مي‌شويم كه ما را از دل تبريز و هزار و يك شبش، به قصه مردان و زناني مي‌كشاندكه خيلي از معادلات را به هم زده‌اند. مردان و زناني كه سنگ بزرگ را برداشته‌اند و زده‌اند درست قلب هدف را. كوه كنده‌اند آن هم چه كوه‌‌كندني!
توي اين قصه بايد گوش به صداي تيشه بدهي. صداي تيشه است كه مي‌گويد راه كدام است و چگونه بايد به سرزميني افسانه‌اي پا نهاد. صداي تيشه است كه تو را مي‌رساند به دامنه سهند خفته. سرزمين رنگ و آبادي. تا گندم و آب و خورشيد را برايت ترجمه ‌كند. بادهاي بهاري را در چله تابستان برايت بنوازد. گوش جان به صداي تيشه كه بدهي مي‌رسي به سرزمين گندمزارهاي بي پايان. رقص زندگي در متن زندگي. سرزمين رودهاي هميشه جاري. سرزمين درختان سر به فلك كشيده تبريزي. كشتزارهاي بيكران و كشاورزاني همه مشغول. اين خلاصه جايي است كه به آن كندوان يا كندجان مي‌گويند. روستايي صخره‌اي در 18 كيلومتري اسكو و تكيه داده به دامنه سبز كوه‌هاي سلطان داغي.

حيله ور
به ابتداي قصه كندواني‌ها مي‌رسيم. آن هم نه در دل كوه، روي قله‌ها كه در زير زمين. فصلي است كه بايد خوانده شود تا به فراز و نشيبي به دامنه‌هاي سهند برسد. تازه آنجاست كه كوهكني آغاز مي‌شود. «حيله‌ور» نام گمي است. كمتر شنيده شده‌است. قصه متروكي است. جاده را كه از اسكو به كندوان بكشاني. حيله‌ور در دل چشمانت مي‌نشيند، متروك و منزوي. حيله‌ور خلاصه چند خانه زيرزميني است كه به سبك كندوان كنده شده است. با معماري ظريفي كه حتي جاي پيه سوز هم در ديوارهاي آن كنده شده است. آغل‌ها كنده‌كاري شده‌اند و اطراف آبشخور‌ها يله و رها. حيله‌ور قصه زندگي پنهان كندواني‌ها بود. بايد آنقدر به آن نزديك شوي تا بتواني نبض يك زندگي كهنه و تمام شده را در دالان‌هاي آن بشنوي؛ نبضي كه با آمدن مغول‌ها به اين سرزمين كند شد و دوباره بر دامنه‌هاي قله سهند و در روستاي كندوان ضرب گرفت. البته فقط مغول‌ها نبودند كه قصه زندگي در اين روستاي زيرزميني را پايان دادند. برف هم بي‌تقصير نبود. اصلا برف پايه آن را گذاشت و مغول‌ها كار را تمام كردند. اين طور مي‌گويند.
سمفوني رنگ‌ها
همپاي قصه مردمان حيله‌ور به سوي دامنه سهند كه بروي به روستاي كندوان مي‌رسي. روستايي كه بين 3 تا 12 هزار سال و حتي بيشتر از آن برايش تاريخ قائل مي‌شوند. هرچه باشد به روزگار بسيار دور مي‌رسد. بسيار دورتر از آن‌كه گمان‌ها به آن برسد. صبح را اگر به روستاي كندوان كشيده باشي با سمفوني از رنگ‌ها ميزبانت مي‌شود. صبح كه مي‌رسد؛ خانم‌هاي خانه، طراوات را به كوچه مي‌آورند. آب و جارو و خانه تكاني. بعد هم كوچه تكاني. خاك نم خورده كه پا به پايت مي‌آيد و مي‌رود. كوچه‌ها بوي تازگي مي‌گيرند. خاك نفس مي‌كشد. گليم‌ها و چهل تكه‌هاي رنگارنگ است كه در بلنداي ستيغ كوه‌هاي سهند بر دست زنان روستا تكان مي‌خورد و سمفوني تكرارناپذير رنگ‌ها را به تصوير مي‌كشند. همان زمان اگر در كوچه‌هاي تنگ و باريك كندوان گذر كني، بوي نان محلي تو را به سفره‌هاي ساده كه زيبايي خويش را از همين طبيعت وحشي و بكر گرفته‌اند، مي‌برد.
فرهادتر از فرهاد
ما هم صبح را كشانديم به كندوان؛ اما از، زرنگ‌تر گردشگر‌هاي فرانسوي بودند كه به احتمال طلوع خورشيد اينجا آمده بودند و آرام آرام كوچه‌هاي تنگ پيچ در پيچ روستا را پايين مي‌‌رفتند و برمي‌گشتند. ما هم آرام آرام راه خانه‌ها را مي‌گيريم، پا به پاي قصه همان روز. همان روز كه اهالي، حيله‌ور را با همه خاطراتش با همه لحظه‌هايي كه ثبت شد و شايد هم نشد، گذاشتند و رو به سوي كندوان آوردند. كندوان يعني زبان سنگ و تيشه. زبان دست و سنگ و تيشه و ديگر هيچ. پناهي بايد تا سر به آسودگي روي بالش بگذارند. پس تيشه برداشتند و به كار سنگ شدند. كندن و خراش دادند. چرا در اين ميان تنها آوازه فرهاد عالمگير شد، نمي‌دانم؟ موضوع اگر شيرين بوده باشد كه او مي‌دانست فقط فرهاد را شيداي خود مي‌كند و همسفر خسرو مي‌شود. نه پس موضوع فرهاد بوده نه شيرين. به هرحال اينجا تا روزگار بوده، فرهادها به دنيا آمده و فرهادتر از دنيا رفته‌اند. بيستون اگر قصه‌اش با نخستين تيشه فرهاد شروع و با آخرينش به پايان رسيد، اما در كندوان سنگ و تيشه همچنان در كار قصه ساختن‌اند.
كندجان
اهالي كندوان را كندجان مي‌گويند. استعاره‌اي از شباهت خانه‌هاي كله‌قندي‌شان به كندوي عسل. آنها خانه‌هايشان را هم كران مي‌نامند. كران‌هايي كه نه تنها آنان را از چنگال مغول‌ها رهاند، بلكه هواي مطبوعي را به آنها داد تا زمستان و تابستان را با طعم بهار نوش كنند.
تقريبا تمام خانه‌ها رابا تيشه دستي كنده‌اند، ولي چنان با ظرافت و دقتي اين كار را كرده‌اند كه باوركردني نيست‌
كران‌ها باشيارهايي از هم جدا مي‌شود. تازه اينجاست كه شيارها كوچه مي‌شوند. كوچه‌هاي همسايگي، كوچه‌هاي دوستي. روي بعضي از شيارها هم پلي است تا اين كرانه را به آن كرانه برساند. همسايگي است ديگر، رد نگاهي بايد. آدمي بدون آدمي مي‌ميرد. اينجاست كه پل مقدس مي‌شود و معنا مي‌يابد، پل‌هاي چوبي مقدس. تازه چوبش و سنگش به يك اندازه معنا مي‌گيرد. حتي فولاد و آهنش، اما پل‌هاي روستا از چوب است. روستاي مسجد، حمام، مدرسه و آسياب هم دارد.كران مسجد، يكي از بزرگ‌ترين كران‌هاي روستا را تشكيل داده است.
كران‌ها در كندوان 2 يا 3 طبقه هستند طبقات بيشتر از داخل خانه بهم ارتباط ندارند. خارج از كران، پلكان‌هاي بسيار زيبايي از بدنه خودكران‌هاست كه تو را به طبقات بالا مي‌رساند. طبقه همكف، بيشتر اصطبل و طبقات دوم و سوم و چهارم مسكوني است و در بعضي موارد از طبقه چهارم به عنوان انبار نيز استفاده كرده‌اند.
آبريزها كنار معابر و خارج از كران‌ها و محيط مسكوني قرار دارند، هر چند خانواده به طور مشترك يك آبريز دارد. آبريزها داراي چند محل نشيمن انباره هستند كه به شيب زمين بستگي دارد. به علت قطر و ضخامت زياد كران‌ها، ايجاد نورگير در طبقات پايين كار بسيار مشكلي است. به اين دليل نورگيرها بيشتر در طبقات بالا واقع است. جنس پنجره‌ها از چوب و به شكل شطرنجي قطعات كوچك شيشه در آنها تعبيه شده است. در بعضي خانه‌ها علاوه بر اتاق‌ها، با دقت و حوصله بالكن وسيع و كشيده‌اي نيز جلوي پنجره‌ها كنده و درست كرده‌اند. درها و پنجره‌هاي باريك به اين بالكن‌ها باز مي‌شوند و زنان با ذوق روستا در قسمت‌هايي از اين بالكن‌ها گلدان‌هاي شمعداني قرار داده‌اند و در مواقعي بندي بر اين بالكن‌ها كشيده‌اند و لباس‌هاي رنگارنگشان را روي آن پهن مي‌كنند تا خشك شود.
تقريبا تمام خانه‌ها را با تيشه دستي كنده‌اند، ولي چنان با ظرافت و دقتي اين كار را كرده‌اند كه باوركردني نيست. ديوارها، تاقچه‌ها، جاي درها و پنجره‌ها چنان استادانه كنده شده‌اند كه بيشتر به وهم مي‌ماند تا واقعيت. خوشبختانه جنس سنگ‌ها چنان محكم است كه با تراشيدن آنها باز هم مي‌توانند چند طبقه روي هم را دوام بياورند. بعضي خانه‌ها هم در كوه‌هاي بزرگ و به هم چسبيده و به صورت پشت به پشت يا پهلو به پهلوي هم ساخته شده‌اند كه در مواردي، اين خانه‌ها با يك دريچه كوچك به يكديگر متصلند و ساكنان از طرق همين گذرگاه‌ها با يكديگر ارتباط دارند؛ كران‌هاي بي‌نظيري كه نمونه‌اش تنها در گورمه تركيه ديده مي‌شود.
اگر مي‌شد اين اما و اگر‌ها را برداشت نه به زور كه با منطق، چقدر زندگي زيبا و دلپذير مي‌شد. اما نمي‌شود كه نمي‌شود. اينجا هم زندگي، بكر باقي نمانده است. زندگي كهنه ديروز به شكل بيرحمانه‌اي به محاصره تيرهاي برق و سيم‌هاي زمخت و سياهشان درآمده است. جمعيت در حال افزايش، اهالي، مجبور كرده با ساختن خانه‌هايي از آجر و سيمان نظم طبيعي‌اش را به هم بزنند و كسي نيست كه از اين ناهمخواني دهشتناك و بي‌معنا دلش به درد نيايد. گرچه به امكانات گردشگري كندوان تا حدودي توجه و سنگفرش خيابانش بازسازي شده است و براي آب شفابخشش چاره‌اي انديشيده‌اند، اما اين مقدار براي اين ميراث 3 هزار ساله نياكان بسيار كم و بي مقدار است.

منبع : جام جم آنلاین

۱۳۸۸ آذر ۱۳, جمعه

عید غدیر خم را به تمامی کوهنوردان و همنوردان تبریک عرض مینماییم


هان! ای مردمان! علی را برتر بدانید، که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است... هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد. (خطبه ی غدیریه)
عید غدیر خم مبارک